تبلیغات
انجمن زیست شناسی مرکز اموزشی علامه حلی بم - سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 91 با پاسخ
انجمن زیست شناسی مرکز اموزشی علامه حلی بم
اگه مردم میدونستن زیست چقدر شیرینه، دیگه چایی رو با قند نمیخوردن>>>مهدی علی نژاد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


خوش اومدین...
اینم میلم: mahdi289b@gmail.com منتظر انتقادات سازنده شما عزیزان هستم...

مدیر وبلاگ : مهدی علی نژاد
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به این وبلاگ چه نمره ای میدهید؟؟؟برای دریافت فایلPDFسوالات
اینجاکلیک کنید.

سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 91 با پاسخ


1- بسیاری از سلول های واقع در بخش خارجی پوست ساقه های جوان،..................

1) ماده کوتینی ترشح می کنند 2) دیواره نخستین ضخیم دارند.

3) توانایی رشد خود را از دست داده اند. 4) دیواره دومین با ضخامت غیر یکنواخت دارند.

2- به طور معمول، در فاصله روزهای 14 تا 21 از چرخه جنسی زنان، ........... است.

1) اندازه جسم زرد رو به کاهش

2) ضخامت دیواره ی رحم رو به افزایش

3) غلظت هورمون های تخمدان در خون رو به کاهش

۴) غلظت هورمون های هیپوفیزی در خون رو به افزایش

...بقیه سوالات ادامه مطلب...

3- حمله نوعی ماهی به نرهایی که وارد قلمرو او می شوند، رفتاری است که ............

1) همیشه به یک شکل انجام نمی گیرد.

2) صرفاٌ غریزی محسوب نمی شود.

3) در اثر تجربه حاصل نشده است.

4) هیچگاه به زاده هایش منتقل نمی شود.

4- در هر جانداری که .............

1) پس از لقاح داخلی تخم گذاری می کند، دفع اسید اوریک غیر ممکن است.

2) لقاح خارجی دارد، ماده ی نیتروژن دار به صورت آمونیاک دفع می شود.

3) تخمک هایی با دیواره چسبناک ژله ای تولید می شود، حفره گلویی تا پایان عمر حفظ می گردد.

4) پرده مننژ سه لایه دارد، تغذیه و حفاظت از جنین بر عهده ی جنس ماده است.

5- کدام عبارت نادرست است؟

1) بسیاری از گیاهان با قرار گرفتن در سرما، توانایی گلزایی در اوایل بهار را پیدا می کنند.

2) گیاه چمن به فراوانی و به سرعت از طریق تولید مثل رویشی زیاد می شود.

3) تولید مثل غیر جنسی گیاهان عموماٌ از طریق بخش های ویژه شده ای انجام می گیرد.

4)گیاه زنبق با استفاده از یک فلاش نوری در طولشب های کوتاه گل می دهد.

6- در همه سلول های یوکاریوتی،............

1) پوشش هسته در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره ظاهر می شود.

2) همانند سازی DNA قبل از پروفاز I انجام می شود.

3) در شروع تقسیم سلول، رشته های دوک به کروموزوم ها اتصال می یابد.

4) بلافاصله پس از تقسیم هسته، غشای سلول به درون فرورفتگی پیدا می کند.

7- کدامیک می تواند پس از ساخته شدن در شبک آندوپلاسمی صاف، در غشای پلاسمایی سلول سازنده ی خود قرار گیرد؟

1) انیدراز کربنیک 2) کاتالاز 3) استروژن 4) کلسترول

8- به طور معمول فردی که ناقل هموفیلی است و گروه خونی A+ دارد، در هر بار میوز ................ می سازد.

1) یک نوع گامت 2) حد اکثر چهار گامت 3) هشت نوع گامت 4) حداقل دو نوع گامت

9- در برگ درخت بید، در گامی از چرخه کالوین که ................ می شود، ............. می گردد.

1) ATP ساخته – ترکیب 5 کربنی تجزیه 2) ATP مصرف – ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید

3) قند سه کربنی ساخته – NADP+ تولید 4) NADPH مصرف – ATP تولید

10- در جمعیتی از پروانه های غیر سمی، گروهی ظاهری شبیه به پروانه های سمی دارند ( مقلد) تا از شکار شدن توسط پرنده ها مصون باشند و

گروهی دیگر ظاهری متفاوت دارند( غیر مقلد) . با گذشت زمان در این جمعیت، ..............

1) شایستگی افراد تغییر نمی کند.

۲) تغییری در فراوانی فنوتیپی افراد رخ نمی دهد.

3) از فراوانی الل های مربوط به جمعیت کاسته نمی شود.

۴) از تنوع فنوتیپی افراد کاسته نمی شود.

11- ترشحات کدام، به ساختارهای لوله مانند خود وارد می شود؟

1) وزیکول سمینال

2) فولیکول در تخمدان

3) بخش قشری غده ی فوق کلیه

4) سلول های بینابین لوله های اسپرم ساز

12- کدام عبارت صحیح است؟

1) هنگام صعود، فشار هوا در بالای بال های سهره افزایش می یابد.

2) به طور معمول مورچه ها به واسطه ی سه جفت ماهیچه ی طولی جابجا می شوند.

3) در بخش قطور شده ی بدن کرم خاکی، ماهیچه های حلقوی در حالت انقباض می باشند.

4) در ماهی خاردار، با انقباض ماهیچه سمت چپ بدن، باله دمی به همان سمت متمایل می شود.

13- در چکاوک ماده با عدد کروموزومی 2n =14 ، چهار جفت از کروموزوم های اتوزومی هموزیگوس می باشند، این پرنده حداکثر توانایی تولید

...........نوع گامت را دارد.

1) 4 2) 12 3) 8 4) 1

14- عامل مولد بیماری ذات الریه، .............. دارد.

1) در اطراف بخشی از سیتوپلاسم خود کپسول 2) از نظر آنزیم رونویسی کننده به مخمر نان شباهت

3) توانایی تبدیل مولکول های غیر آلی به مولکول های آلی را 4) در دیواره ی خود ترکیبی از دو نوع پلی مر

15- کدام نادرست است؟

در کلیه های انسان، گلومرول ها .............

1) در یکی از دو بخش درونی کلیه قرار دارند.

2) محتوی آمینواسیدها و گلوکز می باشند.

3) متشکل از مویرگ های سرخرگی و سیاهرگی می باشند.

۴) محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می کنند.

16- در چرخه زندگی همه ی گیاهانی که دارای............ هستند، ......................

1) رشد پسین – گامتوفیت ماده در تخمک تمایز می یابد.

2) گل یک جنسی – بافت مغذی رویان قبل از لقاح شکل می گیرد.

3) گامتوفیت کوچک فتوسنتز کننده – گامت نر در دانه گرده تشکیل می شود.

4) رویانی با بیش از یک لپه – ساقه جوان پس از جوانه زنی قلاب تشکیل می دهد.

17- برای انتقال ژن تثبیت کننده نیتروژن از ریزوبیوم به گندم، می توان ژن مورد نظر را به طور مستقیم از طریق ........ به گیاه مورد نظر منتقل نمود.

1) پلازمید 2) تفنگ ژنی 3) ویروس 4) باکتری

18- مواد زاید نیتروژن داری که توسط ............. دفع می شود، از تغییر ................. حاصل شده اند.

1) فیل – اوره 2) سنجاقک – آمونیاک 3) کبوتر – اوریک اسید 4) پلاناریا – آمونیاک

19- در فرایند تولید مثل ............. جانداران، همواره................

1) جنسی – فرزندان از هر دو والد ماده ی ژنتیکی دریافت می کنند.

2) غیر جنسی – کلون هایی ایجاد می شود که می توانند میوز انجام دهند.

3) جنسی – زاده هایی حاصل می شوند که می توانند با تقسیم میوز گامت بسازند.

4) غیر جنسی – زاده ها از تکثیر یک سلول یا بخشی از پیکر یک والد حاصل می شوند.

20- کدام نادرست است؟ در پرنده شهد خوار،..............

1) کیفیت هوای همه ی کیسه های هواد ار یکسان نمی باشد.

2) عمل تهویه هوا، همیشه در مرحله بازدم صورت می گیرد.

3) هنگام دم، میزان اکسیژن در درون کیسه های هوادار پیشین زیاد نمی باشد.

4) میزان اکسیژن در هوای کیسه های هوادار عقبی کمتر از شش ها می باشد.

21- در هیچکدام از باکتری ها، امکان ................... وجود ندارد.

1) دریافت ماده ژنتیکی از محیط خارج 2) مقاومت در شرایط نامطلوب محیطی

3) اتصال مولکول DNA به غشای پلاسمایی 4) تقسیم شدن پس از تکثیر میکروتوبول ها

22- چند مورد از موارد زیر می تواند جمله ی زیر را تکمیل نماید؟

به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی ...................

الف) در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری در خون طی می کنند.

ب) در پاسخ به محرک های متفاوتی ساخته و آزاد می شوند

ج) پاسخ سریع و کوتاه مدتی را سبب می شوند.

د) متنوع می باشند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند.

1) 1 2) 2 3)3 4)4

23- به طور معمول در همه ی گیاهان از تجزیه ی کامل یک مولکول گلوکز، ترکیبات مختلف بدون نیتروژنی پدید می آیند که .......... شوند.

1) می توانند به بخش های مرده ی گیاه منتقل شده و سپس انبار

2) در هر شرایطی درگیاه باقی مانده و سبب افزایش کارائی تنفس نوری

3) ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع

4) می توانند در جهت شیب تراکم خود و از طریق روزنه ها به محیط خارج وارد

24- همه کپک های مخاطی ................

1) با ترکیب گامت های تاژک دار زیگوت می سازند.

۲) سلول تک هسته ای و هاپلوئیدی تولید می کنند.

3) به دنبال رویش هاگ، توده های پلاسمودیومی ایجاد می کنند.

4) پیوسته تحرک دارند و ار باکتری ها تغذیه می کنند.25- کدام نادرست است؟

به طور معمول در انسان، ................. مستقیماً خون ................... می کند.

1) دو سیاهرگ – تیره را به یکی از حفرات قلب وارد

2) چهار سیاهرگ – روشن را به یکی از حفرات قلب وارد

3) دو سرخرگ – تیره را از دو حفره قلب خارج

4) یک سرخرگ – روشن را از یک حفره ی قلب خارج

26- پروتئین های کانالی موجود در غشای تیلاکوئید حُسن یوسف، با صرف انرژی ................ می کنند.

1) ATP را به ADP تبدیل 2) ADP را به ATP

3) یون هیدروژن را به تیلاکوئید وارد 4) یون هیدروژن را از تیلاکوئید خارج

27- دودمانه ی زیر نشان دهنده ی نوعی صفت .............. است و فرد شماره ی ............. از نظر این صفت هموزیگوس می باشد.

1) وابسته به جنس غالب – 9

2) اتوزومی مغلوب – 7

3) وابسته به جنس مغلوب – 8

4) اتوزومی غالب – 4

28- همه ی باکتری ها و قارچ ها ...............

1) دیواره ای از جنس پلی ساکارید دارند. 2) دارای دو نوع ریبوزوم می باشند.

3) واکنش گلیکولیز را انجام می دهند. 4) در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می سازند.

29- در ملخ ............... گنجشک، ................ می شود.

1) بر خلاف – آب در روده جذب 2) برخلاف – مواد غذایی در معده جذب

3) همانند – مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره 4) همانند – غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان

30- کدام نادرست است؟

به طور معمول در یک فرد بالغ، ...............

1) انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق بافت پیوندی غیر ممکن است.

2) کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین های خون در بهبود اِدم موثر می باشد.

3) خون جمع آوری شده از روده ی باریک، از طریق سیاهرگ ها مستقیماً به قلب وارد می شود.

4) کاهش O2 و افزایش CO2 خون، مستقیماً بر تغییر قطر سرخرگ های کوچک تاثیر گذار است.

31- در مگس سرکه ...................

1) تنظیم بیان ژن، نمی تواند در خارج از هسته صورت گیرد.

2) تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد.

3) یک نوع آنزیم رونویسی کننده مسئول تولید انواع RNA ها می باشد.

4) علاوه بر راه انداز توالی های دیگری از DNA در رونویسی دخالت دارند.

32- بلافاصله بعد از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، ............

1) دریچه های سینی بسته می شوند. 2) خون در دهلیزها جمع می شود.

3) دریچه های دهلیزی – بطنی بسته می شوند. 4) فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.

33- کدام عبارت صحیح است؟

1) عنبیه بخشی از مشیمیه است که در مجاورت زجاجیه قرار دارد.

2) عنبیه به واسطه ی عضلات خود قطر عدسی را تغییر می دهد.

3) عدسی چشم در هنگام دیدن اشیای دور، نازکتر و کشیده تر می شود.

4) قرنیه ی چشم مواد دفعی خود را به مویرگ های زجاجیه منتقل می کند.

34- در گیاهانی که گامتوفیت، پیوسته به اسپوروفیت باقی مانده و اسپوروفیت هیچگونه وابستگی غذایی به گامتوفیت ندارد، ..............

1) گامت ماده در درون آرکگن تشکیل می شود.

2) هر تخمک دارای یک پوسته و یک سفا است.

3) یکی از چهار سلول دانه ی گرده، سلول زایشی نام دارد.

4) سلول زایشی مولد دو گامت نر فاقد تاژک است.

35- کدام نادرست است؟

نوزاد پروانه ی کلم می تواند .............

1) نخستین خط دفاعی بعضی از گیاهان را بشکند.

2) با تغییر در ترکیبات ثانویه، با گیاه رابطه هم زیستی برقرار کند.

3) با افزودن موادی به روغن خردل، از اثرات سمی آن در امان بماند.

4) از ترکیبات دفاعی تولید شده توسط همه ی گیاهان تغذیه نماید.

36- در انسان، خانه ی ششی .............. نایژک ................

1) برخلاف – واجد غشای پایه می باشد. 2) همانند – فاقد سلول های مژه دار است.

3) همانند – فاقد حلقه های غضروفی است. 4) بر خلاف – ماده ی مخاطی ترشح می کند.

37- کدام عبارت نادرست است؟

1) در شرایطی، یک سلول پیکری گاو می تواند همه ی ژن های خود را فعال نماید.

2) بسیاری از سلول های ارکیده تحت شرایطی می توانند همه ی ژن های خود را فعال سازند.

3) رشد و تمایز در طول زندگی گیاه آفتاب گردان پیوسته ادامه دارد.

4) در انسان، همراه با تقسیمات اولیه ی تخم، سلول های حاصل حجیم هم می شوند.

38- در کاهوی دریایی و ریزوپوس استولونیفر، اسپورانژ .............

1) دیپلوئیدی می باشد. 2 )تقسیم میوز انجام می دهد.

3) مولد زئوسپور می باشد. 4) با تقسیم میتوز ایجاد می شود.

39- در ملخ صفتی دو اللی و وابسته به جنس با رابطه غالب و مغلوبی مفروض است. هنگامی ملخ های نر فنوتیپ مغلوب را نشان می دهند که

والد ............. قطعاً ........... باشد.

1) ماده – دارای الل مغلوب 2) ماده – هموزیگوس مغلوب

3) نر – دارای الل مغلوب 4) نر – فاقد الل مغلوب

40-کدام نادرست است؟

با فرض صدمه دیدن مخچه در انسان، ...........

1) تصحیح بعضی فعالیت های حرکتی در فرد غیر ممکن می گردد.

2) همه ی اعمال بدن غیرماهرانه و غیر دقیق انجام می شود.

3) فرد از پیش بینی فاصله خود با موانع ناتوان می گردد.

4) اختلالی در دریافت پیام های ارسالی به پشت ساقه مغز ایجاد می شود.

41- بیش تر آمیب ها ..............

1) آزادزی هستند. 2) دیواره سلولی ندارند.

3) تقسیم میتوز انجام می دهند. 4) قادر به تولید زیگوت نمی باشند.

42- در چرخه زندگی کلامیدوموناس، ............. ممکن نمی باشد.

1) تولید هاگ با تقسیم میتوز

2) تولید گامت با تقسیم میوز

3) تولید زئوسپور در شرایط مساعد

4) وجود تنوع در گامت های ملحق شده

43- در شکل زیر بخش مشخص شده، دارای سلول های ......................

1) منشعب است و طول آن ها به کندی کوتاه می شود.

2) رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن است.

3) غیر منشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم است.

4) غیر رشته ای است و فعالیت آن توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.

44- همه ی آرکی باکتری هایی که ..............

1) تولید کننده اند، در آب های شیرین زندگی می کنند.

2) هلوفیل اند، در خاک شور زندگی می کنند.

3) گاز متان تولید می کنند، دیواره سلولی دارند.

4) ترموفیل اند، دمای بین 80 تا 120 درجه را به خوبی تحمل می کنند.

45- کدام نادرست است؟

افزایش غیر طبیعی هورمون های تیروئیدی در خون انسان سبب می شود تا ..........

1) از میزان آرامش فرد کاسته شود.

2) میزان نیاز فرد به بعضی ویتامین ها افزایش یابد.

3) مقدار بیشتری پیروویک اسید در سلول ها تولید شود.

4) به تدریج از فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم کاسته شود.

46- در همه گیاهان دو ساله، ...........

1) شیره ی خام فقط توسط یک نوع آوند چوبی هدایت می شود.

2) تشکیل بافت های حاصل از مریستم پسین غیر ممکن است.

3) مریستم های نخستین در نوک ساقه و نزدیک نوک ریشه تشکیل می شوند.

4) ساقه تنها محل ذخیره ی مواد غذایی برای تشکیل محور گل می باشد.

47- در چرخه ی زندگی کاندیدا آلبیکنز .............

1) با الحاق نخینه ها، ساختار تولیدمثل جنسی پدید می آید.

2) وقوع نوترکیبی بدون نیاز به پیدایش الل جدید ممکن می باشد.

3) تشکیل هاگ های هاپلوئیدی درون کیسه ی میکروسکوپی غیر ممکن است.

4) مانند همه آسکومیست ها، تکثیر به روش جوانه زدن نیز دیده می شود.

48- بروز هر جهش نقطه ای در یک ژن، همواره تغییری در .............. ایجاد می کند.

1) ترتیب آمینواسیدها

2) تعداد مونومرهای mRNA

) طول مولکول های حاصل از ترجمه

4) مولکول های حاصل از رونویسی

49- کدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستی بیان شده است؟

1) استخوان چکشی در حد فاصل استخوان رکابی و سندانی قرار گرفته است.

2) شیپور استاش سبب می شود تا پرده صماخ بتواند به درستی به ارتعاش درآید.

3) همه بخش های گوش درونی،میانی، و بیرونی توسط استخوان گیجگاهی مغز انجام می گیرد.

4) پردازش اطلاعات مربوط به همه ی سلول های مژکدار فقط در لوب گیجگاهی مغز انجام می گیرد.

50- کدام عبارت صحیح است؟

1) در بروز برخی رفتارهای یادگیری، وراثت فاقد نقش است.

2) در معدودی از از رفتارها، وراثت نقش تعیین کننده دارد.

3) در بروز یک رفتار غریزی، آموزش و تجربه فاقد نقش است.

4) در شکل گیری معدودی از رفتارها، دو عامل وراثت و محیط نقش دارد.


جواب

سوال


2
1

2
2

3
3

4
4

4
5

3
6

4
7

1
8

3
9

4
10

1
11

4
12

3
13

4
14

3
15

1
16

2
17

2
18

4
19

4
20

4
21

3
22

4
23

2
24

3
25

2
26

4
27

3
28

2
29

3
30

4
31

2
32

3
33

4
34

4
35

3
36

4
37

4
38

1
39

2
40

1
41

2
42

3
43

3
44

4
45

3
46

2
47

4
48

2
49

3

50

منبع:http://www.bonsai3.blogfa.com

نوع مطلب : کنکور، 
برچسب ها : سوالات کنکور91، دانلودpdfسوالات کنکور91،
لینک های مرتبط : دبیرستان علامه حلی بم، سازمان سنجش،
          
پنجشنبه 23 آذر 1391
جمعه 17 شهریور 1396 02:34 ب.ظ
This design is incredible! You obviously know how to keep
a reader entertained. Between your wit and your videos,
I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more
than that, how you presented it. Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

طراحی سایت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ